Verslag van 17 februari 2015

 

De februari-avond is traditiegetrouw de avond waarop onze algemene ledenvergadering plaatsvindt, zo ook deze keer. Met een klap van de voorzittershamer opendeTon Blokland de vergadering om 20:00 en heette alle aanwezigen van harte welkom.

 

In vlot tempo werd de agenda afgehandeld en werden de vragen van de leden beantwoord. De notulen van de ALV 2014 evenals het verslag van de secretaris werden goedgekeurd. De penningmeester gaf een toelichting op de financiŽle situatie van de vereniging. We staan er financieel nog steeds gezond voor alhoewel er wel zorgen zijn voor de toekomst. We zien weinig tot geen ledenaanwas maar hebben wel het geluk om geen zaalhuur te behoeven te betalen. Omdat onze penningmeester de kosten scherp in de gaten houdt spelen we quite maar of we dit ook in de toekomst vol zullen houden is maar de vraag. Het jaarverslag van de penningmeester en de begroting van 2015 werden overigens zonder problemen goedgekeurd.

 

Het bestuur gaat in de huidige samenstelling nog een jaar door maar ook hier is er een zorg of dit voor de komende jaren nog wel het geval zal zijn. Voor de continuÔteit van de vereniging zou het goed zijn als meer leden zich aanmelden voor bestuursfuncties.

 

Loek v/d Klugt bedankte op het einde van de vergadering het bestuur voor de inspanningen gedurende het afgelopen jaar en de zaal beaamde dit met applaus. Waarvoor dank.

 

Loek was tevens zo aardig om na de pauze een presentatie te geven over het in aanbouw zijnde paludarium van Piet Muller. Zeer interessant en het gaf een goed beeld van wat er allemaal komt kijken bij het verantwoord bouwen van een dergelijk paludarium. Daar gaat heel wat kennis en ervaring bij gepaard en het is leuk om te zien dat verschillende mensen hier enthousiast aan meewerken. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Een verslag van de presentatie van Loek treft u elders in dit blad aan.

 

Loek had heel veel te vertellen en omdat ook nog een plantenverloting moest worden gehouden was het al 22:45 eer we klaar waren. Een ieder spoedde zich huiswaarts maar kwam niet verder dan de hal want de buitendeur bleek al afgesloten te zijn. De dienstdoende portier bleek al naar bed te zijn en dus moest Piet Muller haar uit bed gaan halen. Wat uiteindelijk lukte en met veel excuses werden we alsnog vrijgelaten.

 

Tot de volgende keer.

 

Jan de Reus