Locatie:               Middin, Huis te Landelaan 492 te Rijswijk

Aanwezig:            F. Stil, A. Offerman, T. Peters, D. van Huut, L. v/d Klugt, G. Spaans, J. Breur, P. Muller, A. Blokland, J. de Reus, D. van der Zweep, W. Simonis, Mevr. M. Uijlenbroek, R. vd Berg, P. v/d Splinter, Mevr. M. Tomey-Smid

Afgemeld:            D. Jager, D. Volmer

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1  Opening

Theo Peters opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Theo geeft aan dat na de ledenvergadering door Loek v/d Klugt met gebruikmaking van materiaal van Wim Tomey nog een presentatie over het aquarium van Aad Offerman zal worden verzorgd.

 

 2  Aanvulling op de agenda

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

 

3  Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

 

4  Notulen ALV d.d. 21-04-2017

Het verslag van de ALV van 2017 wordt doorgenomen.

 

N.a.v. het verslag zijn er de volgende opmerkingen:

·        Blad1 pnt 3: Jan de Reus à is de keurmeester van de districtskeuring aangesproken op zijn voorbereiding?. Antwoord Piet Muller: ja, de keurmeester is hierop van verschillende kanten aangesproken.

·        Blad2 pnt 8: Piet Muller merkt op dat het blad nog op papier wordt verstrekt aan 8 ipv 3 leden. De bezorging hiervan wordt door Piet Muller gedaan.

·        Actielijst: Loek v/d Klugt merkt op dat de actiepunten waar zijn naam achter staat zijn uitgevoerd; mevr.Tomey heeft al het materiaal van Wim Tomey ter beschikking gesteld aan de vereniging; Loek heeft hier al dankbaar gebruik gemaakt voor de decemberlezing van Het Paludarium

 

5  Jaarverslag secretaris 2017

Naar aanleiding van het jaarverslag wordt door Loek v/d Klugt opgemerkt dat bij zijn lezing van maart over het bezoek aan het aquarium van Baltimore abusievelijk Boston staat vermeld. Verder geen opmerkingen.

 

6  Jaarverslag penningmeester boekjaar 2017

De penningmeester licht het jaarverslag toe. Het boekjaar is dit jaar negatief afgesloten voor een bedrag van €288,61. Dit bedrag is in mindering gebracht t.l.v. de Algemene reserve. Het negatieve resultaat is met name te wijten aan de kosten leden/jubileum. De kosten hiervan bedroegen €818,50.

 

7  Begroting 2018

Piet Muller licht de begroting toe. De kosten NBAT zijn indicatief omdat nog niet bekend is wat de werkelijke kosten zullen zijn. Piet verwacht over 2018 een positief resultaat van €300,- te kunnen realiseren.

 

De begroting 2018 wordt goedgekeurd door de leden.

 

8  Verslag kascontrolecommissie

Omdat de kascontrolecommissie nog geen stukken heeft kunnen inzien kon de controle nog niet worden uitgevoerd. Piet Muller maakt afspraak met Piet v/d Splinter en René v/d Berg om dit op korte termijn alsnog te doen. Het bestuur kan dan tijdens de maartavond alsnog dé charge worden verleend.

 

9  Verkiezing kascontrole commissie

René v/d Berg is aftredend lid. Gerrit Spaans neemt zijn plaats over. Piet v/d Splinter en Gerrit Spaans nemen daarom volgend jaar de kascontrole voor hun rekening. Reserve is Dik v/d Zweep.

 

 

11  Rondvraag

Loek v/d Klugt

De WAP-krant wordt tegenwoordig ook digitaal verspreid. Kan deze worden doorgezet naar de leden? Actie: Piet Muller

Piet Muller:

Wie van De Rijswijkse wil dit jaar deelnemen aan De Kiek 2018? (Fotosessie is op 7 april en de uitslag op 8 mei). De volgende namen worden genoteerd: H. Jongsma, Mevr. M. Uijlenbroek, Mevr. M. Tomey-Smid (onder voorbehoud), J. de Reus

Piet Muller

Zijn er leden die belangstelling hebben om mee te gaan naar Leerdam of evt. naar tentoonstellingen in België?  De reactie vanuit de zaal is positief. Piet Muller zal e.e.a. organiseren en aangeven in het blad.

R. v/d Berg

Gelet op het in de smaak vallen van het jubileumbuffet is er wellicht animo om zoiets dergelijks ook op locatie te organiseren (voor eigen kosten)? Vanuit de zaal komen positieve geluiden. Piet Muller merkt op dat er max. 35 personen in de kelder aanwezig mogen zijn (voorschrift Brandweer). Als ook de vrouwen worden uitgenodigd wordt dat al gauw een probleem. Actie wordt aangehouden en Piet Muller komt hier tzt bij René op terug..

Mevr. M. Uijlenbroek

Wat wordt er gedaan aan ledenwerving? Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat:

1.      Het blad bij een aantal adverteerders wordt neergelegd maar dat die meestal niet in de winkels terecht komen

2.      Getracht is om bij de regionale bladen aankondigingen te doen voor de lezingen maar dat deze niet door de bladen worden overgenomen

3.      René v/d Berg merkt op dat in Zoetermeer een aquariumcursus wordt gegeven voor belangstellenden waarmee nieuwe leden kunnen worden geworven; de ervaring leert echter dat veel mensen na verloop van tijd weer afhaken; veel mensen halen via forums op het internet hun informatie.

 

Piet Muller

Vraagt om hulp bij het opruimen van de tentoonstellingsaquaria achter in de kelder; Leiden heeft toegezegd om een afvalcontainer te plaatsen; hulp bij het versjouwen van de aquaria wordt zeer op prijs gesteld. Tevens zijn er nog de nodige filters en verwarmingen beschikbaar. Actie: leden

              

 

12  Sluiting

Theo Peters sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun inbreng.

Loek v/d Klugt bedankt het bestuur voor hun inspanningen gedurende het afgelopen jaar en vraagt om een applaus van de zaal.

 

Actielijst

 

Nr

Omschrijving

Actiehouder

1

Doorzetten digitale nieuwsbrief WAP

Piet Muller

2

Deelname Kiek

H. Jongsma

Mevr. M. Uijlenbroek

Mevr. M. Tomey-Smid

J. de Reus

3

Aankondiging uitjes opnemen in blad

P. Muller

4

Op locatie organiseren Indisch buffet

P. Muller / R. v/d Berg

5

Vrijwilligers bij opruimen aquaria uit kelder

Allen