Notulen Algemene ledenvergadering ‘De Rijswijkse’ d.d. 21 maart 2017

 

Locatie:                               Middin, Huis te Landelaan 492 te Rijswijk

Aanwezig:           F. Stil, A. Offerman, T. Peters, D. van Huut, L. v/d Klugt, G. Spaans,

                              J. Breur, D. Jager, P. Muller, A. Blokland, J. de Reus, R. Gill,

                              R. vd Berg, C. Buijs, P. v/d Splinter             

Afgemeld:            T. Bruin

________________________________________________________________

1  Opening

Theo Peters opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Theo geeft aan dat na de ledenvergadering nog een presentatie over het National Aquarium te Baltimore zal worden verzorgd door Loek v/d Klugt.

 

 2  Aanvulling op de agenda

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

 

3  Ingekomen stukken en mededelingen

Piet Muller heeft van de NBAT de jaarstukken ontvangen. De NBAT heeft in 2016 een groot financieel verlies geleden o.m. vanwege hoge kosten drukker. Inmiddels heeft men een goedkopere drukker gevonden. Het aantal leden van de NBAT bedraagt nu 1685. Conclusie vanuit de stukken is dat men nog wel door kan gaan maar voor de langere termijn ziet het er zeker qua financiën somber uit. Piet geeft aan dat de communicatie binnen de NBAT te wensen over laat.

 

Mevrouw Tomey heeft de vereniging 4 prachtige ingelijste illustraties geschonken ter nagedachtenis aan Wim Tomey. De illustraties hangen inmiddels bij de koffiehoek.

 

Uitslag districtskeuring 11 maart jl.: Gerrit Spaans is in de categorie A1 eerste geworden met een gouden diploma. Rene van de Berg is in de categorie A2 tweede geworden eveneens met een gouden diploma. Peter Kettenis en Theo Peters kregen een zilveren diploma. Alle deelnemers van harte proficiat met het behaalde resultaat. Punt van kritiek was dat men de presentatie van de keurmeester niet erg inspirerend vond. De keurmeester had zich niet goed voorbereid en zal hierop worden aangesproken door het district.

 

Actie Kiek. Voor de mensen die niet willen meedoen aan de huiskeuring maar wel hun bak willen laten bespreken zal het district de actie Kiek organiseren. Jos Koster maakt foto’s en de bakken kunnen dan tijdens een verenigingsavond door de leden worden beoordeeld. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij Piet Muller.

 

4  Notulen ALV d.d. 19-04-2016

Het verslag van de ALV van 2016 wordt doorgenomen.

 

N.a.v. het verslag zijn er de volgende opmerkingen:

·        Piet Muller: de opmerking dat het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd door de leden is niet correct; goedkeuring kan alleen door de kascommissie worden verleend

·        Loek v/d Klugt: merkt op dat hij t.a.v. het eerste actiepunt bij de rondvraag (leden organiseren zelf een avond) nog geen actie heeft gezien.

 

5  Jaarverslag secretaris 2016

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het jaarverslag van de secretaris.

 

6  Jaarverslag penningmeester boekjaar 2016

De penningmeester licht het jaarverslag toe. Het boekjaar is dit jaar negatief afgesloten voor een bedrag van €206,74. Dit bedrag is in mindering gebracht t.l.v. de Algemene reserve. Het negatieve resultaat is met name te wijten aan het feit dat er een nieuwe beamer moest worden aangeschaft. De kosten hiervan bedroegen €464,00.

 

Inkomsten: de opbrengst van de verlotingen/veiling was wat lager dan begroot terwijl de opbrengst van de Decemberavond hoger uitviel.

 

Blad 1

Notulen Algemene ledenvergadering ‘De Rijswijkse’ d.d. 21 maart 2017

 

Uitgaven: kosten sprekers was lager dan begroot; kosten huiskeuring waren lager omdat de keurmeester het voor niets deed; kosten blad waren lager dan begroot; kosten betalingsverkeer eveneens lager dan verwacht; internetkosten (kosten domeinnaam) zijn door de secretaris betaald; kosten locatie hebben te maken met de zaken die moeten worden aangeschaft voor het verenigingsaquarium. Grootste uitgavenpost was de aanschaf van een nieuwe beamer (deze was niet begroot).

 

Conclusie: we zijn als vereniging nog steeds financieel gezond met een forse Algemene reserve van €3.271,62.

 

7  Verhoging bijdrage contributie en maandblad

Gelet op de verwachte verhoging van de kosten van het maandblad van de NBAT stelt Piet Muller voor om de contributie per 1-1-2018 te verhogen met €5,- zodat deze voor een A-lid op €57,50 komt. De leden gaan hiermee akkoord.

 

8  Begroting 2017

Piet Muller licht de begroting toe. Er zijn naar aanleiding van de begroting een tweetal discussiepunten:

·        Kosten sprekers: het bedrag aan sprekers is gelijk gehouden aan de kosten van het afgelopen jaar maar door het wegvallen van Wim Tomey lijkt het aannemelijk dat de kosten hoger zullen zijn dan afgelopen jaar.

·        Kosten maandblad. T.a.v. het maandblad wordt door de leden besloten om het blad alleen digitaal te verspreiden behalve voor een 3-tal leden die niet over een computer beschikken. Daarmee zullen de kosten voor het maandblad fors dalen.

 

Piet Muller verwacht dat de besparing op het maandblad de verhoging van de kosten voor de sprekers zal neutraliseren.

 

De begroting 2016 wordt goedgekeurd door de leden.

 

9  Verslag kascontrolecommissie

Omdat de kascontrolecommissie nog geen stukken heeft kunnen inzien kon de controle nog niet worden uitgevoerd. Piet Muller maakt afspraak met Piet v/d Splinter en Rene v/d Berg om dit op korte termijn alsnog te doen. Het bestuur kan dan tijdens de aprilavond alsnog dé charge worden verleend.

 

10  Verkiezing kascontrole commissie

Piet v/d Splinter en Rene v/d Berg nemen ook volgend jaar de kascontrole voor hun rekening. Reserve is Gerrit Spaans.

 

11  Rondvraag

Loek v/d Klugt

In de nieuwsbrief van de NBAT/MAJA kunnen verenigingen zich presenteren. Loek heeft dit inmiddels voor de paludariumvereniging gedaan. Is het geen idee om dit ook voor De Rijswijkse te doen? Loek is evt. bereid om een stukje aan te leveren. Het bestuur gaat graag in op het voorstel van Loek.

Piet Muller:

Welke onderwerpen zouden de leden graag behandeld willen zien tijdens de verenigingsavonden?
René v/d Berg: 1x per jaar een wat duurdere spreken waarvoor extra promotie kan worden gemaakt; denk aan de bijlage van het AD of Delftse Post. Piet vraagt om gegevens van deze kranten. René v/d Berg: lezing over het leven van Wim Tomey. Loek vraagt aan mevrouw Tomey of zij dit zou willen doen. René v/d Berg: lezing van Pim Wilhelm over maanvissen. Piet Muller vraagt na bij Pim Wilhelm C. Buijs: lezing over biotopen Dolf van Huut: doe avond

P. v/d Splinter

Mist een bladnr in de stukken. Het bestuur zal hier de volgende keer op letten.

Theo Peters

25 jarig jubileum De Rijswijkse: de leden wordt gevraagd om ideeën voor de viering van ons 25-jarig jubileum (aanlevering tijdens de aprilavond)

Loek v/d Klugt            

Bedankt het bestuur voor hun inspanningen gedurende het afgelopen jaar en vraagt om een applaus van de zaal.

              

Blad 2

Notulen Algemene ledenvergadering ‘De Rijswijkse’ d.d. 21 maart 2017

 

12  Sluiting

Theo Peters sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun inbreng.

 

Actielijst

 

Nr

Omschrijving

Actiehouder

1

Korte omschrijving opnemen in het blad van de komende 2 lezingen

Piet Muller

2

Inbreng leden bij verenigingsavond

Allen

3

Maken stukje voor de nieuwsbrief NBAT

L. v/d Klugt

4

Benaderen Pim Wilhelm voor lezing Maanvissen

P. Muller

5

Toevoegen bladnr aan de jaarstukken

Bestuur

6

Ideeën voor 25 jarig jubileum

Allen

7

Aanleveren info AD en Delftse Post aan Piet Muller

P. v/d Splinter
A. Offerman

8

Benaderen mevr. Tomey voor lezing over Wim Tomey

L. v/d Klugt

 

Blad 3