Locatie:                                 Middin, Huis te Landelaan 492 te Rijswijk

Aanwezig:             F. Stil, A. Offerman, T. Peters, D. van Huut, L. v/d Klugt, G. Spaans,

                                J. Breur, D. Jager, P. Muller, A. Blokland, J. de Reus, P. den Heijer,

                                R. vd Berg, W. Tomey, C. Buijs, P. v/d Splinter            

Afgemeld:            

________________________________________________________________

1  Opening

Theo Peters opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Theo geeft aan dat na de ledenvergadering nog een presentatie zal worden verzorgd door Loek v/d Klugt.

 

2  Aanvulling op de agenda

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

 

3          Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken

 

4  Notulen ALV d.d. 17-02-2015

Het verslag van de ALV van 2015 wordt doorgenomen.

 

N.a.v. het verslag zijn er de volgende opmerkingen:

·         actiepunt 1: Loek v.d Klugt merkt op dat hij nog steeds niets gemerkt heeft van de 2-maandelijkse vooruitblik. Piet Muller belooft beterschap

 

5  Jaarverslag secretaris 2015

Het verslag van de secretaris wordt door de leden goedgekeurd.

 

6  Jaarverslag penningmeester boekjaar 2015

De penningmeester licht het jaarverslag toe. Het boekjaar is positief afgesloten voor een bedrag van €213,44. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene reserve.

 

Inkomsten: de ontvangen contributies zijn lager dan begroot vanwege teruggang ledenaantal; baropbrengst is lager vanwege vertrek kikkerclub uit ons lokaal.

 

Uitgaven: minder afdracht naar NBAT vanwege lager ledenaantal; porti maandblad is nihil omdat het blad niet langer via de post wordt verstuurd; sprekers waren goedkoper dan begroot; kosten huiskeuring waren lager omdat de keurmeester het voor niets deed; kosten blad waren lager omdat het minder bladen bevat; kosten betalingsverkeer zijn hoger dan verwacht omdat de overgang van ING naar RABO meer tijd heeft gekost; internetkosten (kosten domeinnaam) zijn door de secretaris betaald; kosten locatie hebben te maken met de zaken die moeten worden aangeschaft voor het verenigingsaquarium.

 

Conclusie: we zijn als vereniging nog steeds financieel gezond.

 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd door de leden.

 


 

7  Begroting 2016

Voor de begroting van 2016 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

·         Contributie/B-lid en donaties gebaseerd op de stand per 01-01-2016

·         Het ledental is dalende, het aantal leden voor de NBAT bedraagt 26, 1 b-lid en 3 donateurs

·         B-leden en donaties zijn hoger door een lid die is overgestapt naar donateur

·         Werving van nieuwe leden, belangstellenden graag meenemen naar de avonden

·         De advertenties zijn gelijk aan 2015. Nieuwe adverteerders zijn welkom

·         Verloting/veiling zal alleen nog bestaan uit de opbrengst van de verloting

·         Bar opbrengst zal lager worden door het wegvallen van de kikkerclub DBA

·         De decemberavond in 2015 was negatief en hiervoor wordt geen bedrag begroot

·         De afdracht aan de NBAT is begroot op 26 leden

·         Porti maandblad is vervallen, er wordt alleen nog maar bezorgd door 3 leden

·         Wie alleen nog de digitale uitgave wil van het maandblad kunnen zich melden

·         Sprekers/Bibliotheek/Middin/Verzekering en Internet gelijk aan 2015

·         Huiskeuring/ Maandblad/ Bar kosten/ en betalingsverkeer lager dan 2015

·         DZHN is hoger door meer deelnemers

·         Nieuw is een kleine begroting voor Kosten leden en locatie

·         De begroting is € 220,50 lager dan 2015

 

De begroting 2016 wordt goedgekeurd door de leden.

 

8  Verslag kascontrolecommissie

De kascontrole wordt tijdens de pauze van de ALV gedaan door Piet v/d Splinter en Rene v/d Berg. De boeken worden in orde bevonden en het bestuur krijgt dé charge.

 

9  Verkiezing kascontrole commissie

Piet v/d Splinter en Rene v/d Berg nemen ook volgend jaar de kascontrole voor hun rekening. Reserve is Gerrit Spaans.

 

10  Rondvraag

Loek v/d Klugt

Mist het jaarprogramma op de agenda. Voorgesteld wordt om de leden zelf een avond te laten organiseren waar een ieder bv. 20 min voor zijn rekening neemt. Zo zouden Gerrit Spaans en Rene v/d Berg iets kunnen vertellen wat zij aan hun aquarium doen; Piet Muller geeft aan dat Wim Tomey en Loek v/d Klugt ook een presentatie zullen verzorgen; verder zijn er geen suggesties voor onderwerpen uit de zaal

Piet Muller:

Geeft aan dat de financiële boekhouding bij de NBAT niet op orde is en er grote verliezen zijn geleden; hij zal tijdens de komende bondsraad zijn bezwaren naar voren brengen. Tevens is Piet niet overtuigd van de kwaliteit van de voorgedragen kandidaten voor het nieuwe NBAT bestuur. Piet houdt ons op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Wim Tomey                       

Bedankt het bestuur voor hun inspanningen gedurende het afgelopen jaar en vraagt om een applaus van de zaal.

                        

 11 Sluiting

Theo Peters sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun inbreng.

 

Actielijst

 

Nr

Omschrijving

Actiehouder

1

Korte omschrijving opnemen in het blad van de komende 2 lezingen

Piet Muller

2

Inbreng leden bij verenigingsavond

Allen

3

Informeren leden over ontwikkelingen NBAT

Piet Muller