Locatie:                 Middin, Huis te Landelaan 492 te Rijswijk

Aanwezig:             W. Grasmeijer,  F. Stil, A. Offerman,  T. Peters, D. van Huut, L. v/d Klugt, G. Spaans,   

                                J. Breur, D. Jager, P. Muller, A. Blokland,  J. de Reus, P. v/d Splinter, P. den Heijer,

                                R. vd Berg, W. Tomey, T. Bruin, F. Perreijn, C. Buijs  

________________________________________________________________

1  Opening

 

Piet Muller opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Piet geeft aan dat na de ledenvergadering nog een presentatie zal worden verzorgd door een aantal mensen van ‘De Natuurvriend’ uit Leiden.

 

2  Aanvulling op de agenda

 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

 

3  Ingekomen stukken en mededelingen

 

·         Er zijn geen ingekomen stukken

·         In mei wordt mogelijk een aquariumbeurs georganiseerd in Nieuwegein (nog niet helemaal zeker); daarnaast zijn er ook nog plannen voor een beurs in het najaar.

 

4  Notulen ALV d.d. 19-02-2013


Het verslag van de ALV van 2013 wordt doorgenomen.


Er zijn geen op-/-aanmerkingen van de aanwezige leden waarmee het verslag is goedgekeurd.

 

Status actielijst

 

Nr

Omschrijving

Actiehouder

Status

1

Onderzoeken mogelijkheid nieuwe adverteerder

Van Huut

heeft niets opgeleverd

2

Meebrengen WAP-krant naar de verenigingsavond

De Reus

uitgevoerd

3

Publiceren ledenmutaties in het verenigingsblad

Muller

uitgevoerd

4

Publiceren agenda komende weken in het blad

Muller

Wordt regelmatig gedaan; V/d Klugt geeft aan behoefte te hebben aan 2-maandelijkse vooruit blik

5

Ad-hoc distribueren bladen bij aquariumhouders

Blokland

Uitgevoerd; betreft slechts 1 extra exemplaar

6

Inrichten kast en waarnemen bibliotheekbeheer

Grasmeijer

Niet gedaan; Piet Muller maakt afspraak met Wil Grasmeijer in mei 2014

7

Nieuwe domeinnaam voor de internetsite

De Reus

uitgevoerd

 

5  Jaarverslag secretaris 2013


Het verslag van de secretaris wordt door de leden goedgekeurd.

 

6  Jaarverslag penningmeester boekjaar 2013

 

De penningmeester licht het jaarverslag toe. V.w.b. de balans  kan worden opgemerkt dat nog geld zal moeten worden afgedragen aan de NBAT. Dit geld is al wel op de balans gezet maar zolang er nog geen factuur is ontvangen van de NBAT zal dit bedrag  nog niet worden betaald.

 

De inkomsten: De ontvangen contributie was in 2013 lager dan begroot ivm het vertrek van een aantal (oudere) leden.  Ook de opbrengst uit de verloting/veiling was wat lager dan begroot. Decemberavond heeft ook dit jaar een positief saldo. Bar inkomsten waren hoger dan begroot. Rente-inkomsten  waren lagen dan begroot. In totaal minder ontvangen dan begroot € 145,10

 

De uitgaven: Kosten porti maandblad hoger dan begroot. Kosten sprekers hoger dan begroot. Kosten huiskeuring lager dan begroot. Kosten maandblad lager dan begroot. Kosten zaal lager dan begroot. Verzekering cf begroting. Kosten betalingsverkeer waren lager dan begroot.

Meer uitgegeven dan begroot € 117,41

 

Het resultaat was voor het eerst na jaren negatief ( € 262,51). Dit bedrag is in mindering gebracht op de algemene reserve. Het negatief resultaat is vooral te wijten aan de teruggang in het ledenaantal.

 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd door de leden.

 

7  Begroting 2014


Voor de begroting van 2014 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

·         Prijs van de verloting wordt verhoogd (6 loten voor €2,-) verwachte meeropbrengst €100,-

·         Inkomsten advertenties ongewijzigd (geen verhoging doorvoeren om risico van afhaken te vermijden)

·         Bar Opbrengst wordt hoger ingeschat door terugkeer kikkerclub DBA Delfts Blue Azureus

·         Afdracht NBAT lager begroot ivm lager ledenaantal

·         Porti maandblad lager begroot door minder verzenden per post

·         Kosten maandblad lager door minder afdrukken te laten maken

·         Bar kosten zullen hoger zijn door grotere omzet

·         Verdere uitgaven worden op hetzelfde niveau begroot als afgelopen jaar

·         Aantal  leden bedraagt nu 31 + 1 B-lid + 2 donateurs (V/d Klugt vraagt om voortaan in het verslag van de secretaris het ledenaantal + mutaties op te nemen)

 

De begroting 2014 wordt goedgekeurd door de leden.

 

8  Verslag kascontrolecommissie


De kascontrole heeft nog niet plaatsgevonden. Piet Muller maakt nieuwe afspraak.

 

9  Verkiezing kascontrole commissie


Omdat niet alle leden van de kascontrole commissie aanwezig zijn wordt dit punt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

 

10  Bestuursleden, aanmelding functie voorzitter


Ton Blokland heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. Ton bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen.

 

11  Rondvraag

Peters:

Wil graag weten hoe bij afwezigheid van Piet Muller de zaken rond bar en bezorging blad worden geregeld; Piet Muller zal dit bespreken met Theo.

Den Heijer:

Heeft nog geen NBAT-pasje ontvangen; Piet Muller geeft aan dat dit waarschijnlijk te wijten is aan de administratieve chaos bij de NBAT

Muller:          

Jaarprogramma 2014

Reeds vastgelegd: Maart: Bart Laurens, September: Willem Postma

Nog vast te leggen: Jeroen Bastiaans: plantenlezing, Rob Uvenhoven

Loek v/d Klugt en Wim Tomey zeggen toe elk een lezing te verzorgen

Door de leden aangedragen onderwerpen voor een lezing: Killi vissen (Wim Suijker?), lezing over speciaalbakken (V/d Klugt zoekt nog uit wie deze geeft)

 

                        

 

 

 12 Sluiting

 

Ton Blokland sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun inbreng.

 

Actielijst

 

Nr

Omschrijving

Actiehouder

1

Opnemen ledenmutaties in het jaarverslag van de secretaris

De Reus

2

Afspraak maken voor opruimen bibliotheekkast

Muller/Grasmeijer

3

Afspraak maken voor kascontrole

Muller

4

Verkiezing kascommissie 2014

Muller

5

Uitzoeken lezing speciaal bakken

V/d Klugt

6

Opnemen 2-maandelijkse vooruitblik in het blad

Muller