Locatie:                                 Steinmetz-de Compaan, Huis te Landelaan 492 te Rijswijk

Aanwezig:             17 leden te weten: Grasmeijer, Tomey, Stil, V/d Born, Offerman,  Peters, Masselink,
Van Huut, V/d Klugt, Spaans, Vrijmoed, Jager, Kettenis, Breur, Muller, Blokland, De Reus

Afgemeld:             D. Volmer, V/d Splinter

________________________________________________________________

1  Opening

Ton Blokland opent om 20:00 de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 

2  Aanvulling op de agenda

Het voorstel voor het jaarprogramma zal bij de rondvraag aan de orde komen.

 

3  Ingekomen stukken en mededelingen

Er is een ingekomen stuk van onze voorzitter Ton Blokland; dit stuk zal bij punt 11 worden behandeld.

 

4  Notulen ALV dd 16-02-2010
Het verslag en de status van de actielijst van de ALV van 2010 worden doorgenomen.

Actielijst

 

Nr

Omschrijving

Actiehouder:

1

Versturen digitale versie clubblad naar de leden met een e-mailadres

Gedaan; er zijn echter maar weinig leden die geen papieren blad meer wensen te ontvangen.

Piet Muller

2

Navraag bij R. v/d Berg omtrent bezoek RUTO

Gaat niet lukken; actie afvoeren

Piet Muller

3

Reanimeren ‘gastheer van de maand’

Wil nog steeds niet erg vlotten; nieuwe poging zal worden gedaan

Grasmeijer, Peters, Offerman, Blokland, Muller, De Reus

4

Tekst aanpassen jaarverslag penningmeester Gedaan

Piet Muller

5

Op korte termijn leden kascontrole uitnodigen voor kascontrole Gedaan

Piet Muller

6

Aanbrengen advertenties; Piet Muller heeft nieuwe adverteerder gevonden

Leden

7

Aanschaf beamer + afspraken vastleggen + afsluiten verzekering Gedaan

Piet Muller

8

Organisatie districtskeuring 2012 – locatie onderzoeken Loopt nog

Piet Muller

9

Ophangen diascherm Gedaan

Piet Muller

10

Aanleveren JPEG file winnend aquarium 2009

Nog niet gedaan; Loek gaat hier nog achter aan

Loek v/d Klugt

11

Onderzoek kosten afdrukken foto op A2/A3 formaat

Gedaan; eerste resultaat is beschikbaar (cactusvereniging) moet nog opgehangen worden

Piet Muller

 

 

N.a.v. het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt:

·         V/d Klugt: ledenmutaties zouden in het blad worden gepubliceerd maar dat is nog niet gebeurd. Muller geeft aan dat hij dat vergeten is en belooft beterschap

·         V/d Klugt: Charles Buddendorf zou worden uitgenodigd voor een lezing maar dat is tot op heden  nog niet gebeurd. Muller zal lezing Buddendorf alsnog opnemen in het jaarprogramma van 2011

 

5  Jaarverslag secretaris 2010
Het verslag van de secretaris wordt door de leden goedgekeurd.

 

6  Jaarverslag penningmeester 2010
De penningmeester licht het jaarverslag toe. Het resultaat was over  2010 meer  negatief dan begroot dit kwam omdat de investering voor het clublokaal a € 746,60 versneld zijn afgeschreven in 2010.  Als we dit buiten beschouwing laten dan hebben een voordelig resultaat geboekt van € 408,55. De beamer die is aangeschaft is betaald door de 4 gebruikende verenigingen. Voor de beamer  is een verzekering afgesloten. Er is ook een aansprakelijksheidverzekering afgesloten voor de clubavonden.

Er zijn meer donaties ontvangen dan begroot en een deel daarvan is aangewend voor de aanschaf van boeken.  De veiling heeft dit jaar €177,- opgebracht. De opbrengst van de verlotingen was lager omdat er minder aanbod was.  De inkomsten van de bar  bedroegen €865,- 

Resumerend kunnen we stellen dat de vereniging financieel gezond is. Met dank aan onze penningmeester.

 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd door de leden.

 

7  Verslag kascontrolecommissie
Namens de kascontrolecommissie verklaart Theo Peters dat de controle heeft plaatsgevonden en dat de bescheiden in orde zijn gevonden.

 

8  Begroting 2011
De inkomsten voor de contributie zijn begroot op 36 leden, verwacht wordt dat er nog 2 nieuwe leden bijkomen. De donaties zijn begroot op het aantal donateurs per 1-1-2011. De advertentie inkomsten voor 2011 blijven gelijk aan 2010. De verloting/veiling zal dit jaar lager kunnen uitkomen door het wegvallen van de veilingavond. De veilingen worden in 2011 georganiseerd met 3 verenigingen met 2 veilingen per jaar. De Rijswijkse is pas in 2012 weer aan de beurt voor de organisatie van de veilingavond.  De decemberavond kost tot nog toe wat geld. De baropbrengsten zijn lager begroot (€600,-) dan vorig jaar (€900,-) vanwege wegvallen van DBA die op zoek is naar een andere zaal.

De afdracht aan de NBAT is hoger omdat we in ledental zijn gestegen. De porti voor het maandblad blijft ook dit jaar  ongewijzigd (€88,-) In de begroting is rekening gehouden met een hogere uitgave voor externe sprekers. Die kosten waren altijd laag omdat we veel gebruik maken van ‘eigen’ sprekers. Sommige leden willen graag wat meer externe sprekers. Deze opmerking valt niet goed bij Wim Tomey en Loek v/d Klugt.

De kosten voor de huiskeuring zijn geschat op €250,- Deze zullen o.m. afhangen welke keurmeester de huiskeuring gaat uitvoeren ivm. de hoogte van de reiskosten.

De kosten van het blad zijn nog steeds laag ingeschat maar daar gaat in de toekomst verandering in komen omdat de subsidie vanuit Den Haag voor de drukker gaat komen te vervallen. We hebben nog 1,5 jaar respijt en dan zullen we een andere oplossing moeten gaan zoeken.

 

De begroting 2011 wordt goedgekeurd door de leden.

 

9  Contributieverhoging per 1-1-2012

De penningmeester stelt voor om de contributie de contributie per 1-1-2012 met €5,- te verhogen. Dit geldt dan weer voor een paar jaar (laatste verhoging dateert van 1-1-2006). De verhoging is noodzakelijk omdat de afdracht richting NBAT hoger is geworden.

De leden stemmen in met dit voorstel.

 

10  Verkiezing kascontrole commissie
De kascontrole commissie bestaande uit de heren Peters en Masselink gaat nog een jaar door.  Peter Kettenis is bereid om te fungeren als reserve.

 

11 Uitbreiding bestuursleden
In een schrijven geeft onze voorzitter Ton Blokland aan dat hij twijfels heeft over zijn huidige functioneren als voorzitter van ‘De Rijswijkse’. Hij roept de leden op om zich kandidaat te stellen voor deze functie.  Ondanks een vlammend betoog van Loek v/d Klugt zijn er geen leden die zich staande de vergadering geroepen voelen om de voorzittershamer over te nemen.  Op advies van Loek v/d Klugt stelt Ton Blokland zich niet langer herkiesbaar en daarmee is de functie van voorzitter van ‘De Rijswijkse’ op dit moment vacant. Het bestuur zal op zoek gaan naar een vervanger.

 


 

12  Rondvraag

Jaarprogramma 2011

Vanuit de leden worden de volgende onderwerpen aangegeven voor de lezingen: planten, waterwaarden, gezelschapsaquaria, het kweken van vissen. Peter Kettenis geeft aan dat hij een lezing kan geven over Laos. Wim Tomey heeft nog een lezing over Madagaskar ter beschikking. Piet Muller geeft aan dat hij zijn best zal doen om sprekers over de genoemde onderwerpen te vinden. Willem Postma is al vastgelegd.

 

In het memo van Ton Blokland staan een aantal voorstellen welke aan de leden worden voorgelegd:

·         Uitgebreid kwartaalblad i.p.v. een maandblad; hier is geen meerderheid voor te vinden

·         Bestuursvergadering voorafgaand aan de clubavond: de overige bestuursleden geven aan hier niets voor te voelen

·         Evt. vergoeding voor taken dmv cadeaubon; Loek v/d Klugt geeft aan dat dit hem wel aanspreekt

·         Actief contact met nieuwe leden: hierover zijn de meningen verdeeld; er is een advies & kennismakingscommissie maar hier wordt in de praktijd weinig gebruik van gemaakt.

·         Afwisselen tussen informatie- resp. praktische avond: ook hierover zijn de meningen verdeeld; Aad Offerman en Theo Peters zullen lichtkap maken voor het verenigingsaquarium.

·         Rouleren deurfunctie: het voorstel is om na binnenkomst in de hal te wachten op de volgende om daarvoor de deur open te doen, alvorens naar beneden te gaan

 

Aad Offerman:    Stelt voor om Piet Muller voorzitter te maken i.p.v. penningmeester; dit voorstel wordt niet overgenomen door de leden

Cor Vrijmoed:      Stelt zichzelf en Ilja Staas voor aan de aanwezige leden

Gerrit Spaans:      Is ook lid van de Schuttersvis en vraagt zich af of  hij het bondsblad nu 2x krijgt; als B-lid is dit niet het geval.

Wim Tomey:        Merkt op n.a.v. de discussie rond interne sprekers dat men zich moet realiseren dat eigen sprekers vaak voor ‘nop’ de lezingen houden

Dolf van Huut:    Dolf vraagt welke keurmeester we volgend jaar krijgen; Piet Muller geeft aan dat hij nog op zoek is naar een kandidaat maar dat het heel lastig is om er een te vinden.

Loek v/d Klugt:    Onze bibliothecaresse A. Slinger is al geruime tijd niet meer aanwezig bij de clubavonden. Moet er niet iemand anders voor de bibliotheek worden gevraagd. Wil Grasmeijer zal deze rol op zich nemen.

Piet Muller:           - Vraagt om vrijwilligers voor de bezorging van het clubblad. Aat Offerman, Theo Peters, Gerrit Spaans en Piet Muller melden zich aan.

-  Vervanging tijdens vakantie: Theo Peters zal Piet Muller vervangen tijdens zijn vakantie

-  Uitslag districtskeuring: 12 maart in Alphen aan de Rijn

 

 13 Sluiting

Ton Blokland sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng. In het bijzonder worden Wim Tomey en Loek v/d Klugt bedankt voor hun lezingen van het afgelopen jaar.

 

Loek v/d Klugt maakt van de gelegenheid gebruik om Ton te bedanken voor zijn inzet als voorzitter voor  ‘De Rijswijkse’ gedurende al die jaren.

 

 


 

Actielijst

 

Nr

Omschrijving

Actiehouder:

1

Reanimeren ‘gastheer van de maand’

Grasmeijer, Peters Offerman, Blokland, Muller, De Reus

2

Organisatie districtskeuring 2012 – locatie onderzoeken

Piet Muller

3

Aanleveren JPEG file winnend aquarium 2009

Loek v/d Klugt

4

Zoeken nieuwe voorzitter

Piet Muller, Jan de Reus

5

Publiceren ledenmutaties in het verenigingsblad

Piet Muller

6

Maken lichtkap voor het verenigingsaquarium

Aad Offerman, Theo Peters

7

Bezorgen clubblad

Aat Offerman, Theo Peters, Gerrit Spaans, Piet Muller

8

Waarnemen bibliotheekbeheer

Wil Grasmeijer

9

Rouleren deurfunctie

Allen