Locatie:                                 Steinmetz-de Compaan, Huis te Landelaan 492 te Rijswijk

Aanwezig:             11 leden te weten: Grasmeijer, Tomey, Stil, V/d Born, Offerman,  Masselink,
Van Huut, V/d Klugt, Muller, Blokland, De Reus

Afgemeld:             D. Volmer

________________________________________________________________

1 Opening

 

Ton Blokland opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Na afloop van het officiële deel van de avond  zal Loek van der Klugt nog een toegift verzorgen.

 

2 Aanvulling op de agenda

 

De aanwezige leden geven aan dat er geen punten zijn voor aanvulling op de agenda. Het bestuur zal onder punt 11 van de agenda een aantal zaken aan de leden voorleggen.

 

3 Ingekomen stukken en mededelingen


Er zijn geen ingekomen stukken. Mededelingen zullen onder punt 11 van de agenda worden gedaan.

 

4 Notulen ALV dd 17-02-2009

Het verslag en de status van de actielijst van de ALV van 2009 worden doorgenomen.

Nr

Omschrijving

Actiehouder:

Status:

1

Naslaan wetboek ivm opmerking B. Nijssen

Piet Muller

Piet heeft het nagezocht; de vereniging voldoet aan de wettelijke vereisten

2

Dick Volmer en B. Nijssen uitnodigen voor kascontrole; het verslag zal tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op de agenda worden geplaatst

Piet Muller

Gedaan

3

Planten meenemen naar de verenigingsavonden

Leden

Gedaan,  met name Peter Kettenis brengt veel planten mee, waarvoor dank.

4

Bij bestuur aangeven of men het blad via e-mail wil ontvangen ipv per post

Leden

Alleen Loek v/d Klugt maakt hier gebruik van; de meeste leden hebben er geen behoefte aan. Piet Muller zal naast de papieren versie ook een digitale versie versturen naar de leden waarvan hij het e-mailadres heeft.

5

Zoeken nieuwe locatie voor verenigingsavonden

Bestuur

Gedaan

6

Aangeven welke artikelen men geplaatst wil zien in het clubblad

Leden

Gedaan

7

Uitzoeken of aansprakelijkheids-verzekering kan komen te vervallen of kan worden aangepast

Piet Muller

Aansprakelijksverzekering kan niet komen te vervallen i.v.m. onvoldoende dekking .

8

Organiseren verenigingsavonden

Piet Muller

Gedaan

9

Navraag bij R. v/d Berg omtrent bezoek RUTO

Piet Muller

Staat nog open; Piet zal met Rene van de Berg contact opnemen.

10

Gastheer van de maand

Grasmeijer, Peeters, Offerman, Blokland, Muller, De Reus

Deze heeft pas 1x plaatsgevonden; moet gereanimeerd worden.

 

Er zijn geen verder geen op- en aanmerkingen n.a.v. de notulen van de ALV van 17 februari 2009.  Het verslag is daarmee goedgekeurd

 

 

 

 

 

 

5 Jaarverslag secretaris 2009

Het verslag van de secretaris wordt door de leden goedgekeurd.

 

6 Jaarverslag penningmeester 2009

De penningmeester licht het jaarverslag toe. Op de balans is een bedrag van  €940 toegevoegd aan de activa. Dit zijn de investeringen die gemaakt zijn voor de inrichting van onze nieuwe lokaal. Deze investering zal 5 jaar worden afgeschreven. Aan de passiva kant is daarom een bedrag van €193,40 als afschrijving opgenomen. Hier vindt u ook nog een afschrijving van de laserprinter ter waarde van €59,50 De algemene reserve van de vereniging bedraagt  €3.531,32.

 

Bij de verlies- & winstrekening 2009 kan worden opgemerkt dat er aan contributies  iets minder is ontvangen dan begroot. 2 leden zijn geroyeerd wegens wanbetaling. Het bedrag van donaties was hoger dan begroot. Dit komt door de eenmalige donatie van Tomey u.h.v. de opheffing van Scalare. De inkomsten uit de verloting waren minder dan begroot. Dat geldt ook voor de advertentie-opbrengsten. Omdat we de bar nu in eigen beheer hebben zijn die inkomsten fors hoger (€342,50). De kosten voor de bar bedroegen €161,12 dus per saldo verdienen we daar flink op. Uitgaven waren in lijn met de begroting behalve de kosten die gemaakt zijn voor de inrichting van de nieuwe locatie. Alles bij elkaar opgeteld resteert een negatief resultaat van  €116,43 Gelet op de financiële reserve van de vereniging is dat nog niet alarmerend.

 

Loek v/d Klugt merkt op dat 2 x minus een plus oplevert; de zin ‘Minder uitgaven dan begroot’ moet daarom veranderd worden in ‘Meer uitgaven dan begroot’. De penningmeester zal dit aanpassen.

 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd door de leden.

 

7 Verslag kascontrolecommissie

Er is nog geen kascontrole uitgevoerd. De leden van de kascontrolecommissie zijn helaas niet aanwezig.  Piet Muller zal op korte termijn de betreffende leden uitnodigen voor de kascontrole. Het verslag van de kascontrolecommissie zal tijdens de eerstvolgende verenigingsavond op de agenda staan.

 

8 Begroting 2010

De contributie-inkomsten zijn voor 2010 naar beneden bijgesteld. Dit vanwege ziekte en royementen van leden. Loek v/d Klugt zou graag in het blad de ledenmutaties terug willen zien. Piet Muller zal dit doen.  Ook het bedrag aan advertenties is lager begroot dan vorig jaar. Piet Muller roept de leden op om advertenties aan te brengen. De afdracht aan de NBAT is hoger ingeschat dan vorige jaar. Kosten voor het maandblad blijven gelijk.

 

De begroting 2010 wordt goedgekeurd door de leden.

 

9 Verkiezing kascontrole commissie

Niet aan de orde geweest.

 

10 Uitbreiding bestuursleden

Aftredend is Ton Blokland.  Hij vraagt of er nieuwe kandidaten zijn voor het voorzitterschap. Vanuit de ledenraad worden geen kandidaten voorgedragen. Het huidige bestuur gaat daarom in dezelfde sterkte door.

 


 

Extra agendapunten:

 

·         Aanschaf beamer: Piet Muller vraagt aan de leden akkoord voor de aanschaf van een beamer ter ondersteuning van de presentaties. Het idee is om de beamer samen met de cactusvereniging en de vereniging ‘Het Paludarium’  aan te schaffen voor gebruik in ons verenigingslokaal. De kosten voor ‘De Rijwijkse’  worden geschat op €200 - €250. De beamer komt in een afgesloten kast in het verenigingslokaal te staan. Tomey merkt op dat goede afspraken dienen te worden gemaakt bij evt. vertrek van een van de verenigingen. Tevens moet er een schadeverzekering worden afgesloten. Piet Muller zal dit in orde brengen. De leden stemmen in met het voorstel tot aanschaf.

·         NBAT: Piet Muller geeft aan dat de NBAT in zwaar weer verkeerd. Er zijn o.m. financiële problemen waardoor soms het blad ‘Het Aquarium’ later dan gepland verschijnt. Er zijn verenigingen die niet meer afdragen aan de NBAT. Tevens is het ledenaantal van de NBAT sterk teruggelopen. Er zijn nu nog ca. 3000 leden. De secretaris van de NBAT is opgestapt en de voorzitter heeft aangegeven niet meer door  te willen gaan.
De regio’s Noordwest en Zuidwest hebben een voorstel voor aanpassing van de contributie ingediend. Pim Wilhelm heeft aangegeven dat hij het voorzitterschap wil gaan invullen. Een nieuwe secretaris is inmiddels van start gegaan.  Piet Muller geeft aan dat het fenomeen regiobestuurder niet werkt. Tijdens de landelijke vergadering zullen voor het voortbestaan van de NBAT daarom belangrijke knopen moeten worden doorgehakt. Een datum is nog niet bekend

·         Jaarprogramma: het volgende wordt voorgesteld

o    Mrt: Willem van Wezel: bemesting en redfield ratio

o    Apr: Wim Tomey: Cryptocorynen

o    Mei: Veilingavond met Danio Rerio

o    Jun: Peter Kettenis: lezing Thailand

o    Sep: Loek v.d. Klugt: districtskeuring

o    Okt: Veilingavond De Rijswijkse

o    Nov: Charles Buddenbrook: garnalen

o    Dec: Wim Tomey: uitslag huiskeuring

·         Wijziging vaste verenigingsavond: een aantal leden heeft aangegeven dat men i.p.v de vaste dinsdagavond naar een andere verenigingsavond wil. Een enquęteformulier  is eind 2009 rondgegaan. Opgemerkt wordt dat als je van avond gaat wisselen er steeds mensen teleurgesteld zullen zijn. De leden geven aan dat men vooralsnog wenst vast te houden aan de dinsdagavond.

·         Ledenbegeleiding: deze is beschikbaar; zie bij Colofon onder Advies, Kennismaking, Keuringscommissie & Techniek.

·         Digitaal maandblad: Alleen Loek v/d Klugt maakt hier gebruik van; de meeste leden hebben er geen behoefte aan. Piet Muller zal naast de papieren ook een digitale versie van het maandblad versturen naar de leden waarvan hij het e-mailadres heeft.

·         Organisatie districtskeuring 2012: Piet Muller merkt op dat ‘De Rijswijkse’ in 2012 aan de beurt is voor de organisatie van de districtskeuring. De kosten hiervan worden gedragen door het district. Piet Muller gaat nog op zoek naar een geschikte locatie. We moeten uiterlijk volgend jaar aangeven of we de organisatie voor onze rekening nemen.

·         Vervanging lokaalbeheerder: Piet Muller is nog op zoek iemand die hem kan vervangen als lokaalbeheerder tijdens zijn vakanties. Een kandidaat is nog niet beschikbaar. Piet zegt dat hij het per geval zal oplosssen.

·         Verzoek vanuit Leiden: Martijn de Kremer heeft Piet Muller gevraagd om het mogelijk is dat aquariumhouders uit Leiden de aquaria van de leden van ‘De Rijswijkse’ kunnen bezichtigen. Gedacht wordt aan een groep van 12 man. Opgemerkt wordt dat dit een te groot aantal is voor een huisbezoek. Er is weinig animo om op het verzoek in te gaan. Alleen Wil Grasmeijer reageert positief en geeft aan dat er max. een groep van 6 personen bij hem het aquarium kunnen bezichtigen.

 
 

11 Rondvraag

 

Aad Offerman:    Aad heeft vissen in de aanbieding ivm opknappen van zijn bak. Liefhebbers kunnen zich bij hem melden

Dolf van Huut:    Dof vraagt wanneer er een aquarium in het verenigingslokaal wordt geplaatst? Het bestuur geeft aan dat dit t.z.t. zal gebeuren.

Loek v/d Klugt:   Kan er een diascherm worden opgehangen?  Piet Muller geeft aan dat een scherm beschikbaar  is.

                                Is het mogelijk om wat versiering aan de wand aan te brengen?  Loek oppert het idee om ieder jaar een foto (A3/A2) van het winnende aquarium van de huiskeuring op te hangen. Piet zal kijken wat een dergelijke foto gaat kosten. Loek wordt gevraagd een JPEG-file aan te leveren.

 

12 Sluiting

Ton Blokland sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden namens het bestuur voor het gestelde vertrouwen.  Het bestuur wordt door de aanwezige leden bedankt met een applaus.

 

 

Actielijst

 

Nr

Omschrijving

Actiehouder:

1

Versturen digitale versie clubblad naar de leden met een e-mailadres

Piet Muller

2

Navraag bij R. v/d Berg omtrent bezoek RUTO

Piet Muller

3

Renanimeren ‘gastheer van de maand’

Grasmeijer, Peeters, Offerman, Blokland, Muller, De Reus

4

Tekst aanpassen jaarverslag penningmeester

Piet Muller

5

Op korte termijn leden kascontrole uitnodigen voor kascontrole

Piet Muller

6

Aanbrengen advertenties

Leden

7

Aanschaf beamer + afspraken vastleggen + afsluiten verzekering

Piet Muller

8

Organisatie districtskeuring 2012 – locatie onderzoeken

Piet Muller

9

Ophangen diascherm

Piet Muller

10

Aanleveren JPEG file winnend aquarium 2009

Loek v/d Klugt

11

Onderzoek kosten afdrukken foto op A2/A3 formaat

Piet Muller