Locatie:   Middin, Huis te Landelaan 492 te Rijswijk

Aanwezig: F. Stil, A. Offerman, T. Peters, D. van Huut, L. v/d Klugt, G. Spaans, J. Breur, P. Muller, A. Blokland, J. de Reus, D. van der Zweep, W. Simonis, Mevr. M. Uijlenbroek, R. vd Berg, Mevr. M. Tomey-Smid, D. Jager, F. Perreijn, P. Kettenis, W. Spierenburg, T. Bruin, C. van Hunnik, H. Jongsma       

Afgemeld:         D. Volmer, P. den Heijer, P. van der Splinter

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1  Opening

Theo Peters opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

 

 2  Aanvulling op de agenda

Loek v/d Klugt wil graag het onderwerp huiskeuring aan de orde hebben. Hiervoor zal ruimte zijn tijdens de rondvraag.

 

3  Ingekomen stukken en mededelingen

Piet Muller heeft het huurcontract ontvangen van onze nieuwe locatie. Dit onderwerp wordt behandeld onder punt 10 van de agenda.

 

4  Notulen ALV d.d. 21-04-2017

Het verslag van de ALV van 2017 wordt doorgenomen.

 

N.a.v. het verslag zijn er de volgende opmerkingen:

·        Blad1 punt 10: Jan de Reus merkt op dat per ongeluk in het verslag nummer 10 is verdwenen. Gelieve nummer 11 als 10 te beschouwen en nummer 12 als 11

·        Blad2 punt 11: Theo Peters merkt op dat bezoek aan Leerdam nog niet heeft plaatsgevonden maar dat dit t.z.t. nog zal worden opgepakt; folder Leerdam kan bij Theo worden ingezien

Actielijst:

1: het wachten is op de WAP

2: Uitgevoerd met groot succes

3: Gedaan maar met weinig respons van de leden

4: Gedaan, buffet vond plaats tijdens de septemberavond en was zeer geslaagd

5: Gedaan

 

5  Jaarverslag secretaris 2018

Naar aanleiding van het jaarverslag zijn er geen opmerkingen vanuit de zaal. Piet Muller geeft aan dat  Dick Volmer van mening is dat het een goed jaar is geweest voor onze vereniging.

 

6  Jaarverslag penningmeester boekjaar 2018

De penningmeester licht het jaarverslag toe. Het boekjaar is dit jaar positief afgesloten voor een bedrag van €397,62. Dit bedrag is toegevoegd de Algemene reserve. Het positieve resultaat is vooral te danken aan het feit dat de uitgaven minder hoog waren dan begroot (bv. maandblad  €240,- lager ; sprekers  €115,- lager;  Bar €116,93 l; de inkomsten Bar waren echter ook €173,- lager dan begroot.  Conclusie: er wordt minder geconsumeerd tijdens de clubavonden.

 

7  Begroting 2019

Piet Muller licht de begroting toe. Piet verwacht over 2019 een klein negatief resultaat van €50,- te realiseren. Advertenties staat onder druk omdat de fa. Holgen te kennen heeft gegeven met de advertentie te willen stoppen.

 

De begroting 2019 wordt goedgekeurd door de leden.

 

8  Verslag kascontrolecommissie

Vanwege de drukte rond de nieuwe locatie is er nog geen tijd geweest om de kascontrole uit te voeren. Piet Muller maakt afspraak met Piet v/d Splinter en René v/d Berg om dit op korte termijn alsnog te doen.

 

9  Verkiezing kascontrole commissie

Piet v/d Splinter is aftredend lid. Mirjam Uijlenbroek  neemt zijn plaats over. Mirjam Uijlenbroek en Gerrit Spaans nemen daarom volgend jaar de kascontrole voor hun rekening. Reserve is Dik v/d Zweep.

 

10 Nieuwe locatie

Het bestuur heeft na het bericht dat we de huidige locatie per 1 april moeten verlaten een drietal alternatieven bekeken.

1.      Speeltuinvereniging Inter Amicos (Handelskade)

2.      Wellantcollege (Huis te Landelaan

3.      Scoutinggebouw Wilhelminapark (Bosgang 2)

 

Alternatief 1 viel af omdat het niet bleek toegestaan om in het gebouw andere verenigingen onder te brengen

Alternatief 2 viel af omdat er ’s avonds geen gebruik van het gebouw kan worden gemaakt.

 

Resteert alternatief 3. Dit gebouw wordt door meerdere verenigingen gebruikt tegen een schappelijke huurprijs. De locatie is in Rijswijk en niet al te ver van de huidige locatie . Bovendien is er ruime parkeergelegenheid aanwezig en kunnen we gebruik maken van de keuken. Helaas is er geen plek voor ons verenigingsaquarium.

Na bezoek aan het pand heeft het bestuur een goed gevoel over deze locatie en stelt daarom voor om deze locatie te gaan gebruiken. Omdat de dinsdagavond al bezet is moeten we  wel verhuizen naar een andere avond; dit wordt de 3e maandagavond van de maand.

Voor de ontruiming en verhuizing van spullen (tafels/stoelen, bibliotheekkast) wordt een beroep gedaan op de inzet van de leden. Piet Muller zal e.e.a. coördineren. Rene v/d Berg zal steekwagen leveren. De kast met dia’s zal worden afgestort bij AVALEX.

 

 

11  Rondvraag

Loek v/d Klugt

Huiskeuring: de organisatie van de huiskeuring verliep dit jaar moeizaam omdat het moeilijk bleek om op tijd afspraken met de keurmeester (Bram Rozier) te maken. Is het geen idee om ipv de huiskeuring een verenigingsschouw te doen. Dan hebben we geen keurmeester van de NBAT nodig. Piet Muller geeft aan dat we nog een contract van 1 jaar hebben met Bram Rozier maar zal deze vragen of we dit voortijdig kunnen beeindigen.. Jan de Reus stelt voor om in het geval van een schouw deze door meerdere mensen te laten uitvoeren. We hebben immers voldoende mensen met kennis in onze vereniging.

Loek v/d Klugt:

Zijn er leden die in de toekomst de fotografie van de huiskeuring/schouw willen overnemen? Loek is inmiddels 81 en zal er ooit een keer mee ophouden. Kandidaten zijn: Lenie Muller en Jan de Reus

 

Mogelijke invulling jaarprogramma:

Piet Muller: nieuwe lezing Hans Kiers + evt. lezing Pim Wilhelm + lezing Fokko Padmos + lezing Aquascaping (spreker nog niet te pakken gekregen)

Loek v/d Klugt: lezing Jos Koster + lezing Johan Engberts

Mirjam Uijlenbroek: vloggers of aquariumcursus (Piet Muller geeft aan dat de ervaring leert dat de aanwas van leden agv aquariumcursus maar zeer tijdelijk  is.

 

W. Spierenburg

Worden er nog passen uitgegeven door NBAT?  Dit is onduidelijk, laatste pas dateert van 2017

Cor van Hunnik

Cor merkt op dat hij Bram Rozier tijdens de keuring wel als een zeer kundig keurmeester heeft ervaren

F. Perreijn

Merkt op dat het maandblad Het Aquarium nogal stinkt als het uit de verpakking komt.

T. Peters

Theo geeft aan nog max. 1 jaar voorzitter te willen zijn. Vanwege privé omstandigheden wordt het hem te zwaar. Het is verstandig om uit te kijken naar een nieuwe voorzitter.

           

 

12  Sluiting

Theo Peters sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun inbreng. Na de pauze zal Loek v/d Klugt nog een lezing geven over de bouw van zijn nieuwe paludarium

 


 

Actielijst

 

Nr

Omschrijving

Actiehouder

1

Benaderen Bram Rozier ivm huiskeuring

Piet Muller

2

Uitje Leerdam

Theo Peters

3

Vrijwilligers leegruimen/verhuizen locatie

Allen

4

Fotografie

Lenie Muller/Jan de Reus/ Loek v/d Klugt

5

Nieuwe voorzitter

Allen

6

Plannen afspraak kascommissie

Piet Muller, G. Spaans, P. v/d Splinter